عکاسی ایرانیان

آلبوم خانواده، چسبی، اندازه ثابت، فرم دار