عکاسی ایرانیان

آلبوم عکس فقط برای یک اندازه.
مثال:10*15