آلبوم خانواده، هر عکس در یک قاب زیبا مخصوص آلبوم قرار می گیرد.