عکاسی ایرانیان

آلبوم کودک، نوزاد، چسبی، اندازه ثابت