عکاسی ایرانیان

آلبوم شجره نامه، از بارداری تا کلاس اول مدرسه